Privacy

 

Kort overzicht van de gegevensbeschermingverordening

Het volgende document geeft een eenvoudig overzicht in wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp Gegevensbescherming kunt u lezen in ons uitgebreide Privacybeleid, dat onder deze tekst is opgenomen.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op de website?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG
Zechenstr. 60
32429 Minden

Telefoon: 0571 5049 0
Fax: 0571 5049 233
E-Mail: professional@melitta.de

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Allereerst worden die gegevens verzameld, die u zelf opgeeft. Het kan hierbij om gegevens gaan die u opgeeft bij de registratie van een klantaccount of bij een abonnement op een nieuwsbrief. Ook wanneer u bij ons iets koopt, aan een klanttevredenheidsonderzoek meedoet of van onze diensten gebruikt maakt, worden de door u hiervoor opgegeven gegevens bij ons opgeslagen.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen bij een bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (zoals gebruikte internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de site). De verzameling van gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze webpagina opent.

Analyse van uw gegevens

Bij een bezoek aan onze website kan uw internetgedrag statistisch worden geanalyseerd. Hiervoor worden cookies met zogenaamde analysetools op uw computer geïnstalleerd. De analyse van uw internetgedrag vindt anoniem plaats en kan daarom niet aan uw persoon worden gekoppeld. U kunt deze analyse blokkeren of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacybeleid onder het kopje "Modules van derden en analysetools".

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te garanderen.

Met andere gegevens kunnen we uw gebruikersgedrag op internet statistisch analyseren (bijv. via zogenaamde cookies). Dergelijke analyses vinden anoniem plaats en kunnen niet aan uw persoon worden gekoppeld. U kunt deze analyse blokkeren. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacybeleid onder het kopje "Modules van derden en analysetools".

Welke rechten hebt u wat betreft uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvangers en de doeleinden van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om een verzoek in te dienen tot de correctie, de blokkering of de verwijdering van uw gegevens. Hebt u vragen hierover of andere vragen over persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde contact opnemen via het in het colofon opgenomen adres. Verder hebt u het recht om bezwaar te maken bij een bevoegde toezichthouder.

Wordt de overdracht van uw gegevens versleuteld?

Ja. De website maakt gebruik van een versleuteling. Dit moet voorkomen dat onbevoegden uw gegevens kunnen openen.

Déclaration relative à la protection des données

Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG
Zechenstr. 60
32429 Minden

Telefoon: 0571 5049 0
Fax: 0571 5049 233
E-Mail: professional@melitta.de

I. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke Gegevensbeschermingsvoorschriften alsook met dit Privacybeleid.

Wanneer u de website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens van u verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit Privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij die gegevens gebruiken. Ook wordt beschreven op welke manieren dit gebeurt en met welk doel.

We wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) niet volledig veilig is. Een volledig veilige bescherming van gegevens tegen de toegang van derden is niet mogelijk.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens in bijzondere gevallen en direct mailing (Art. 21 AVGB)

Wanneer de verwerking van gegevens op grond van art. 6 lid 1, par. e of f van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVGB) plaatsvindt, hebt u te allen tijde het recht om, wegens redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens; dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profilering. De juridische grondslagen waarop een verwerking van gegevens berust, kunt u nalezen in het Privacybeleid.

Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij de desbetreffende persoonsgegevens van u niet meer verwerken, tenzij wij dwingende zwaarwegende redenen hebben en kunnen bewijzen voor de verwerking, die uw belangen, rechten en vrijheden overtreffen, of tenzij de verwerking dient voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen./p>

Worden uw persoonsgegevens verwerkt voor direct mailing, dan hebt u het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel; dit geldt ook voor het profileren, voor zover dit met direct mailing in verband staat. Wanneer u uw toestemming intrekt, worden uw persoonsgegevens voortaan niet meer voor het doel van direct mailing gebruikt.

Verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website kunt u vinden in het colofon. De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, en dergelijke) .

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen met uw toestemming mogelijk. We zullen deze toestemming uitdrukkelijk vooraf bij u inwinnen. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Het is voldoende om een korte mededeling per e-mail te versturen aan professional@melitta.de. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

Wettelijk voorgeschreven gegevensbeschermingsfunctionaris

We zijn wettelijk verplicht een gegevensbeschermingsfunctionaris aan te stellen en hebben dit gedaan. De contactgegevens van onze gegevensbeschermingsfunctionaris kunt u in het colofon vinden.

Recht op bezwaar bij een bevoegde toezichthouder

We wijzen de bezoekers van onze website erop dat zij in geval van schending van de gegevensbeschermingsregels het recht hebben om bezwaar te maken bij een bevoegde toezichthouder. Bevoegde toezichthouder bij gegevensbeschermingskwesties is de landelijke gegevensbeschermingsfunctionaris van Duitsland, waar onze onderneming zijn hoofdkantoor heeft. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen alsook hun contactgegevens kunt u via de volgende link vinden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht gegevens, die wij op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een contract automatisch verwerken, op een gestructureerde manier en in een gebruikelijke draagbare vorm overhandigd te krijgen. Voor zover u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, vindt dit uitsluitend plaats voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

De website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u stelt aan ons als website-exploitant, een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het volgende: de adresbalk van uw browser verandert van "http://" naar "https://" en er verschijnt een slotsymbool in de browseradresregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kostenloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, over de herkomst ervan en over de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en het recht op correctie, blokkering of verwijdering van de gegevens. Hebt u vragen hierover of andere vragen over persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde contact opnemen via het in het colofon opgenomen adres.

Herroeping reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de informatieplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk vereiste reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee herroepen. De website-exploitanten behouden zich nadrukkelijk het recht voor juridische stappen te nemen in het geval van ongewenste verzending van reclamemateriaal, zoals spammails.

Wijziging van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen om te blijven voldoen aan de wettelijke voorschriften.

II. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Internetpagina's gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies zorgen ervoor dat onze aanbiedingen gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt als er een cookie wordt geïnstalleerd en cookies in enkele gevallen toe te staan, de opslag van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten of het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser te activeren. Bij het deactiveren van cookies kan het juist functioneren van de website beperkt worden.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen, tot dat u ze zelf verwijdert. Deze cookies herkennen uw browser bij een volgend bezoek aan onze site.

Cookies die voor het uitvoeren van elektronische communicatie of voor het voorzien van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. het boodschappenmandje) verplicht zijn, worden op grond van art. 6 lid 1 par. f van de AVGB opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies die dienen voor de technisch foutloze en optimale voorziening van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies die uw internetgedrag analyseren) opgeslagen worden, worden deze in dit Privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzings-URL
  • hostnaam van de toegangscomputer
  • tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. We behouden ons het recht voor de gegevens achteraf te controleren, wanneer we concrete aanwijzingen hebben van onrechtmatig gebruik. De verzameling van gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 par. f van de AVGB. De website-exploitant heeft een legitiem belang in de technisch foutloze en optimale weergave van zijn website. Dit is de reden waarvoor de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Indien u ons per contactformulier of telefonisch benadert voor informatie, worden uw gegevens, inclusief de door u opgegeven contactgegevens, bij ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de vraag en indien nodig, voor vervolgvragen. De gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens vindt uitsluitend plaats op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 par. a van de AVGB). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Het is voldoende om een korte mededeling per e-mail te versturen. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

De door u op het contactformulier ingevulde gegevens blijven in ons bezit, tot u ons opdracht geeft tot de verwijdering ervan, uw toestemming tot opslag herroept of wanneer het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaringstermijnen, blijven hierbij onaangetast.

Registratie op de website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de website te kunnen gebruiken. Wij gebruiken de daarbij ingevoerde gegevens uitsluitend met het doel dat u gebruik kunt maken van de desbetreffende aanbiedingen of diensten, waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie verplichte informatie moet volledig ingevuld worden. Anders wijzen wij de registratie af.

Bij belangrijke wijzigingen in de omvang van de aanbiedingen of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevulde gegevens vindt plaats op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 par. a van de AVGB). U kunt een door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het is voldoende om een korte mededeling per e-mail te versturen. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website geregistreerd blijft, en worden pas gewist als u uw account opheft. Wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit voor de rechtvaardiging, inhoudelijke structuur of wijziging van de juridische relatie verplicht is (inventarisatiegegevens). Dit vindt plaats op grond van art 6 lid 1 par. b van de AVGB waarin de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen wordt beschreven. Persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, voor zover dit verplicht is, om de gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de dienst of om een factuur te sturen.

De verzamelde klantgegevens worden na (beëindiging van de opdracht of beëindiging van de zakelijke betrekking gewist, echter niet voor de) afloop van de wettelijke bewaringstermijnen gewist.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, handelaren en verzending van goederen

Wij dragen persoonsgegevens alleen aan derden over wanneer dit in het kader van de contractuele afwikkeling noodzakelijk is; bijvoorbeeld aan een onderneming die de levering van de goederen verzorgt of een kredietinstelling die zich bezighoudt met de betalingsafwikkeling. Een verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats resp. slechts dan, wanneer u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijv. om reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De juridische grondslag voor de gegevensverwerking vormt art 6 lid 1 par. b van de AVGB waarin de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen wordt beschreven.

III. Modules van derden en analysetools

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics installeert zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens bij Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Browserplugin

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware daarop in te stellen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van door het cookie verkregen en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google blokkeren, indien u via de volgende link de beschikbare browserplugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Herroeping van gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Hiermee installeert u een opt-outcookie, die ervoor zorgt dat er geen bezoekersgegevens van uw browser meer onze website worden verzameld en opgeslagen: Google Analytics deactiveren

Demografische kenmerken van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen wij rapporten opstellen die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers bevatten. De gegevens komen van de legitieme marketingbelangen van Google en de bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. U kunt de functie te allen tijde via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics onder het punt "Herroepen van gegevensverzameling" over het algemeen tegengaan.

Orderverwerking

We hebben met Google een contract afgesloten aangaande de gegevens van een orderverwerking en voeren de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig door.

IP-anonimisering

We gebruiken de functie "IP-anonimisering activeren" op onze website. Hiermee wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die het contract onderschrijven in de hele Europese economische ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar de server van Google in de VS verstuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van onze website te beoordelen, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met de websitebezoeken en internetgebruik samenhangende diensten te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres zal niet met andere gegevens van Google in verband worden gebracht.

Juridische grondslagen

De opslag van cookies van Google Analytics vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 par. f van de AVGB. De website-exploitant heeft een legitiem belang in de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbiedingen als ook zijn marketing te optimaliseren.

Google Maps

De website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Bij het gebruik van de functie Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Over het algemeen wordt de informatie naar de server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. De exploitant van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een bijbehorende weergave van onze online aanbiedingen en van een makkelijkere vindbaarheid van de op onze website aangegeven locaties. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art 6 lid 1 par. f van de AVGB.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens kunt u vinden in het Privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

YouTube

Onze website maakt gebruik van een koppeling naar de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze met een YouTube-plugin uitgeruste webpagina bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke pagina's u hebt bezocht.

Wanneer u ingelogd bent op uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk uw internetgedrag direct op uw persoonlijke profiel te plaatsen. Dit kunt u voorkomen door uit uw YouTube-account uit te loggen.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een desbetreffende weergave van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art 6 lid 1 par. f van de AVGB.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens kunt u vinden in het Privacybeleid van YouTube onder: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy

IV. Nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te ontvangen moet u uw toestemming geven en het aanmeldproces voor de nieuwsbrief succesvol doorlopen. Met de toestemming bevestigt u minimaal 16 jaar oud te zijn. Vervolgens gebruiken we uw e-mailadres en uw naam voor de verzending van informatie over producten, aanbiedingen, diensten, acties, wedstrijden en nieuwe producten van ons merk. We bewaren en verwerken de gegevens met het doel om marketinge-mails te verzenden.

U kunt te allen tijde zonder enkele problemen zich weer afmelden van de nieuwsbrief, bijv. op de webpagina van de nieuwsbrief. Bovendien vindt u onderaan elke nieuwsbrief een bijbehorende afmeldlink. Of u neemt contact op via dit e-mailadres: newsletter.mpcs@melitta.de.

Verzending nieuwsbrief met Inxmail

De website maakt gebruik van Inxmail voor de verzending van nieuwsbrieven. Exploitant is Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, D-79106 Freiburg/Duitsland.

Inxmail is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u ingevoerde gegevens met het doel de nieuwsbrief te ontvangen, worden op de server van Inxmail in Duitsland opgeslagen.

Wanneer u niet wilt dat Inxmail uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden van de nieuwsbrief. Hiervoor kunt u de link gebruiken die onderaan elke nieuwsbrief staat. Verder kunt u zich ook direct op de website van de nieuwsbrief afmelden of u neemt contact op via het volgende e-mailadres: newsletter.mpcs@melitta.de.

Gegevensanalyse door Inxmail

Met behulp van Inxmail is het voor ons mogelijk onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht werd geopend en welke links werden aangeklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen welke links bijzonder vaak werden aangeklikt. De opslag en analyse van de reacties van ontvangers vindt anoniem plaats en kan daarom niet aan uw persoon worden gekoppeld.

Uitgebreide informatie over het functioneren van Inxmail vindt u via de volgende link:
https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing
https://www.inxmail.de/datenschutz

Juridische grondslagen

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 par. a van de AVGB). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

Bewaringstermijn

Wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, ontvangt u een e-mail waarin de aanmelding voor de nieuwsbrief moet worden bevestigd (double-opt-inbericht). Geïnteresseerden die de aanmelding niet bevestigen, worden 7 dagen na de verzending van het double-opt-inbericht verwijderd.

Succesvolle nieuwsbriefregistraties (bevestiging van de double-opt-in) blijven opgeslagen, totdat de nieuwsbrieflezer zich afmeldt. Afmelding kan direct op de pagina van de webwinkel of rechtstreeks via de nieuwsbrief worden gedaan.

Wanneer een geïnteresseerde 2 jaar lang geen nieuwsbrief heeft ontvangen, wordt de toestemming opnieuw per double-opt-inbericht gevraagd. Wordt het double-opt-inbericht niet bevestigd, dan worden de gegevens gewist.

V. Hosts

Wij maken gebruik van de hostingdienstverlening van PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

Met de hosts werd een contract afgesloten inzake orderverwerkingen. Dit moet garanderen dat uw gegevens in overeenstemming met de bestaande gegevensbeschermingswetten worden verwerkt en dat wij de controle over de op de servers van de hosting-dienstverleners opgeslagen gegevens behouden.

In het belang van een stabiele voorziening van onze diensten maken wij gebruik van deze diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art 6 lid 1 par. f van de AVGB.

Stand: Mei 2018